Wereld (en Westerkwartier) Bodem Dag!

Op 5 december is het Wereld Bodem Dag. De dag waarop wereldwijd duizenden mensen en organisaties aandacht vragen voor onze bodem. Belangrijk, want een gezonde bodem heeft tal van voordelen. Planten halen hun levenskracht en voedingsstoffen uit een gezonde bodem en dat heeft invloed op de gezondheid van de mens.

De bodem als basis

Daarnaast slaat een gezonde bodem veel Co2 op, houdt het goed water vast en is het goed voor de biodiversiteit. Een gezonde bodem vol levende organismen is één van de belangrijkste factoren voor een gezond en productief voedselsysteem.

De werking van de bodem

Binnen Westerkwartier Natuurinclusief geven wij melkveehouders met een kennistraject meer inzicht in de werking van de eigen bodem en hoe je de werking van de bodem kunt verbeteren. Daarmee bieden we ondersteuning aan de transitie naar natuurinclusieve melkveehouderij in het Westerkwartier. Het kennistraject bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte en de inhoud van het traject wordt mede door de in het project geïnteresseerde boeren bepaald. De verwachte startperiode van het kennistraject gezonde bodem is Maart ’22.

Effecten waterpeil op bodem

Er gebeurt al meer in het Westerkwartier. Onlangs is er een ander Bodemproject gestart in het Zuidelijk Westerkwartier. Nabij Lettelbert vindt de herinrichting plaats van het gebied de Drie Polders.  Dit wordt gedaan voor de versterking van het NNN, ofwel het Natuurnetwerk Nederland. Ook is het gebied aangewezen als waterberging. Na de herinrichting wil Staatsbosbeheer graag blijven samenwerken met de betreffende pachters. Door verschillende inrichtingsmaatregelen zal de bodem waarschijnlijk anders gaan reageren.

Gezamenlijke, transparante aanpak

Staatsbosbeheer is samen met de pachters, en onder begeleiding van het bureau Groeibalans, een traject gestart waarbij ze kijken naar wat het beste zal zijn voor de
bodem om de natuurdoeltypen te halen. Wat heeft de bodem nodig? En welke
kansen liggen er dan voor medegebruik door pachters? Gezamenlijk en
transparant trekken alle partijen op.

Bodem Westerkwartier Natuurinclusief

Meer informatie

Wie meer wil weten over het Kennistraject Gezonde Bodem vanuit Westerkwartier Natuurinclusief kan contact opnemen met projectleider Maarten Groeneveld: m.groeneveld@gcwk.nl.