Samenwerkingen en korte ketens

Hoe ziet het verdienmodel van de boer in het Westerkwartier er uit? Hoe maak je natuurinclusief boeren rendabel? Nieuwe verdienmodellen vragen om nieuwe samenwerkingen.

Bij natuurinclusieve landbouw voegt de melkveehouder waarden toe aan het proces om te komen tot de verkoop van melk. De Wageningen Universiteit stelde vier kansrijke kaders op:

  1. Intensief & Natuur. Een gemiddelde tot hoge melkproductie per hectare. Natuurbeheer is een neventaak.
  2. Extensief & Natuur. Een relatief lage melkproductie per hectare. Natuurbeheer is een integraal onderdeel van het verdienmodel.
  3. Samenwerken. Het verdienmodel van de melkveehouderij is gebaseerd op het gezamenlijk realiseren van meerwaarde voor het bedrijf via natuurbeheer. Samenwerkingen met andere partijen ontstaan door te werken aan regionale voedselketens. Daarbij werken producenten, verwerkers en afnemers aan minders schakels tussen de boer en het bord.
  4. Verbreden. De melkveehouderij breidt uit met andere activiteiten. Denk aan recreatie en toerisme, zorg, educatie of streekproducten. Natuur versterkt de verschillende activiteiten.

Welke verdienmodellen zijn kansrijk voor het Westerkwartier? En welk model past bij welk bedrijf?

Aanpak

Door in gesprek te gaan met ketenpartijen, agrariërs en andere stakeholders maken we duidelijk waar de energie zit en wat de kansen zijn voor verdienmodellen in natuurinclusieve landbouw in het Westerkwartier.

Staand_Vee_Westerkwartier_Natuurinclusief

Stand van Zaken

Er is een gedegen kansenanalyse gemaakt van de omgeving en het netwerk. Samen met de agrariërs die hart voor een eigen korte keten hebben wordt gewerkt aan de kansen voor natuurinclusieve verdienmodellen. Deze zoektocht komt ook in het onderdeel ‘Bedrijfskringlopen’ terug.

Stal_Arie_Westerkwartier_Natuurinclusief

Uitnodiging: digitale informatiebijeenkomst Transitie Landelijk Gebied

Informatie en links t.b.v. de digitale informatiebijeenkomst Transitie Landelijk Gebied provincie Groningen op woensdag 25 januari.

Bericht bekijken

Agroforestry in het Westerkwartier?

Agroforestry is een landbouwpraktijk waarbij bomen, struiken en andere planten worden geïntegreerd in de landbouw. In Noord-Nederland worden 10 boeren gezocht voor een intensieve zoektocht naar agroforestry op het eigen bedrijf en 25 boeren die mee willen leren.

Bericht bekijken

Hoeve Zuidwending

Op de koffie bij Hoeve Zuidwending. (H)eerlijke zuivel staat op de vlag bij het winkeltje wat je passeert op de Weersterweg van Hoogkerk naar Den Horn. Anne Jakob neemt geen blad voor de mond.

Bericht bekijken

Bijdrage Erfgoed Deal voor Nationaal Landschap Middag Humsterland

Nationaal Landschap Middag Humsterland heeft een bijdrage gekregen van Erfgoed Deal. Met deze bijdrage gaat de Gebiedsraad, samen met gebiedspartners aan de slag met het opstellen van een landschapsvisie. Daarnaast laten zij een gebiedsofferte opstellen voor langjarig landschapsbeheer, waarbij erfgoedwaarden de verbindende factor zijn.

Bericht bekijken