Bodem

Voor natuurinclusief boeren is een gezonde bodem een belangrijke factor. Een gezonde bodem heeft een gezond bodemleven en een hoog opbrengend vermogen. Samen met de veehouderij en de overheden onderzoeken we welke natuurinclusieve alternatieven er zijn.

Met dit project ontwikkelen we kennis om de bedrijfsvoering in het Westerkwartier te richten op het voeden van een gezonde bodem en bieden we ondersteuning aan ondernemers die (experimenteel) aan de slag willen met systeemverandering.

Transitie van het bedrijfssysteem melkveehouderij.

De ambitie is om in 2030 tot een systeem zonder drijfmest te komen (Commissie Remkes). Hoe kan een systeem met primaire mestscheiding het beste worden opgezet en welke voordelen heeft een gescheiden toepassing van vaste mest en urine voor het milieu, de bodem, de biodiversiteit en de boer?

Aanpak

We zoeken naar een goede balans in dierhouderij, mest, teeltplannen, een gezonde bodem en een aantrekkelijk landschap. Westerkwartier natuurinclusief wil de boeren ondersteunen met onafhankelijke kennis. Over de bodem, over mest, over het bouwen van duurzame stallen, over teelt en over de natuur, de biodiversiteit en de economische gevolgen. Hoe maak je de transitie naar een duurzamere toekomstgerichte landbouw?

We zoeken in samenwerking naar experimenteerruimte voor onze zoektocht naar een Natuurinclusief Westerkwartier.

Schop in Grond Westerkwartier Natuurinclusief

Stand van zaken

In spoor 1 werken we aan een deskstudie over de stand van de bodem in het Westerkwartier. Zo kunnen we de huidige chemische en biologische samenstelling van de bodem op de bedrijven in het Westerkwartier als uitgangspunt nemen voor verbeteringen in de toekomst. Daarnaast organiseren we een kennistraject om de boeren inzicht te geven in hun eigen bodem.

In spoor 2 denken we actief mee met twee boerenfamilies. Eén op klei en één op zandgrond. Ze willen hun stalsysteem aanpassen zodat ze, aan de bron, aan mestscheiding kunnen doen. Met de gescheiden mest kan de bodem beter worden gevoed en verbeterd worden. De moeilijkheden die we tegenkomen vragen om samenwerkingen, zodat we tot oplossingen en inzicht komen, en om experimenteerruimte. Van experimenteren kunnen we leren.

Hand vol wormen Westerkwartier Natuurinclusief

Meer informatie over de transitie van het bedrijfssysteem melkveehouderij

Gert-Jan Stoeten, Collectief Groningen-West

  • 0594-721013
  • gjstoeten@collectiefgroningenwest.nl

Gert-Jan Stoeten
Winterprogramma Westerkwartier Natuurinclusief

Winterprogramma bedrijfskringlopen Westerkwartier Natuurinclusief

Met Westerkwartier Natuurinclusief willen we graag inspireren en voorbeelden laten zien en horen van boeren die dingen net een beetje anders doen en/of anders bekijken. Dat is niet eenvoudig in deze tijd. Want wat is nu echt de visie van maatschappij, overheid en markt op natuurinclusieve kringlooplandbouw? Toch lijkt het winterprogramma aardig geslaagd in de genoemde opzet; boeren inspireren boeren.

Bericht bekijken

Terugblik op het Westerkwartier Natuurinclusief Treffen

Tijdens het Westerkwartier Natuurinclusief Treffen op vrijdag 24 maart in Aduard gingen we in gesprek over een positieve toekomst voor de landbouw in het Westerkwartier. Dat deden we aan de hand van de resultaten van ‘Backcasting’ met vier gepassioneerde boeren met verschillende bedrijfssystemen.

Bericht bekijken