Bodem

Voor natuurinclusief boeren is een gezonde bodem een belangrijke factor. Een gezonde bodem heeft een gezond bodemleven en een hoog opbrengend vermogen. Samen met de veehouderij en de overheden onderzoeken we welke natuurinclusieve alternatieven er zijn.

Met dit project ontwikkelen we kennis om de bedrijfsvoering in het Westerkwartier te richten op het voeden van een gezonde bodem en bieden we ondersteuning aan ondernemers die (experimenteel) aan de slag willen met systeemverandering.

Transitie van het bedrijfssysteem melkveehouderij.

De ambitie is om in 2030 tot een systeem zonder drijfmest te komen (Commissie Remkes). Hoe kan een systeem met primaire mestscheiding het beste worden opgezet en welke voordelen heeft een gescheiden toepassing van vaste mest en urine voor het milieu, de bodem, de biodiversiteit en de boer?

Aanpak

We zoeken naar een goede balans in dierhouderij, mest, teeltplannen, een gezonde bodem en een aantrekkelijk landschap. Westerkwartier natuurinclusief wil de boeren ondersteunen met onafhankelijke kennis. Over de bodem, over mest, over het bouwen van duurzame stallen, over teelt en over de natuur, de biodiversiteit en de economische gevolgen. Hoe maak je de transitie naar een duurzamere toekomstgerichte landbouw?

We zoeken in samenwerking naar experimenteerruimte voor onze zoektocht naar een Natuurinclusief Westerkwartier.

Schop in Grond Westerkwartier Natuurinclusief

Stand van zaken

In spoor 1 werken we aan een deskstudie over de stand van de bodem in het Westerkwartier. Zo kunnen we de huidige chemische en biologische samenstelling van de bodem op de bedrijven in het Westerkwartier als uitgangspunt nemen voor verbeteringen in de toekomst. Daarnaast organiseren we een kennistraject om de boeren inzicht te geven in hun eigen bodem.

In spoor 2 denken we actief mee met twee boerenfamilies. Eén op klei en één op zandgrond. Ze willen hun stalsysteem aanpassen zodat ze, aan de bron, aan mestscheiding kunnen doen. Met de gescheiden mest kan de bodem beter worden gevoed en verbeterd worden. De moeilijkheden die we tegenkomen vragen om samenwerkingen, zodat we tot oplossingen en inzicht komen, en om experimenteerruimte. Van experimenteren kunnen we leren.

Hand vol wormen Westerkwartier Natuurinclusief

Meer informatie over de transitie van het bedrijfssysteem melkveehouderij

Gert-Jan Stoeten, Collectief Groningen-West

  • 0594-721013
  • gjstoeten@collectiefgroningenwest.nl

Gert-Jan Stoeten

Grondtreffen 22 november 2023: coöperatieve oplossingen

Op deze verkiezingsavond verzamelden zich een kleine 40 belangstellenden in Hotel Aduard. Irene van Dorp introduceerde de sprekers en blikte terug op de vorige bijeenkomst die in het teken stond van de financiering van grond. Grond heeft een financiële maar voor veel boeren ook een emotionele waarde. Op deze avond gaan we in gesprek over coöperatieve oplossingen.

Bericht bekijken
Grondtreffen banken en financiering Gaveborg

Grondtreffen 14 november 2023: Banken en Financiering

Het eerste Grond-Treffen vond op dinsdag 14 november plaats in de Gaveborg in Oostwold en trok zo’n 40 melkveehouders. Ze bespraken met René Timmer, rentmeester bij a.s.r. real estate en met Alex Datema, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank de financieringsmogelijkheden voor de extensivering van melkveebedrijven. Grond heeft een bijzondere waarde. Het is een kostbaar bezit met emotionele waarde, maar ook een schaarse en gewilde hulpbron, waarbij de prijs hoger is dan de bedrijfseconomische opbrengst zou rechtvaardigen.

Bericht bekijken