Bodem

Voor natuurinclusief boeren is een gezonde bodem een belangrijke factor. Een gezonde bodem heeft een gezond bodemleven en een hoog opbrengend vermogen. Samen met de veehouderij en de overheden onderzoeken we welke natuurinclusieve alternatieven er zijn.

Met dit project ontwikkelen we kennis om de bedrijfsvoering in het Westerkwartier te richten op het voeden van een gezonde bodem en bieden we ondersteuning aan ondernemers die (experimenteel) aan de slag willen met systeemverandering.

Dat gebeurt in twee sporen:

  • Spoor 1: Kennistraject bodem. Een gezonde bodem is goed voor de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit van het Westerkwartier. Dat is de verwachting maar is het ook de realiteit? Wat moet je doen en laten? Hoe meet je het effect? Voor een groep geïnteresseerde boeren organiseren we een kennistraject, bestaande uit theorie en excursies, om deze vragen bij de kop te pakken.
  • Spoor 2: Transitie van het bedrijfssysteem melkveehouderij. De ambitie is om in 2030 tot een systeem zonder drijfmest te komen (Commissie Remkes). Hoe kan een systeem met primaire mestscheiding het beste worden opgezet en welke voordelen heeft een gescheiden toepassing van vaste mest en urine voor het milieu, de bodem, de biodiversiteit en de boer?

Aanpak

We zoeken naar een goede balans in dierhouderij, mest, teeltplannen, een gezonde bodem en een aantrekkelijk landschap. Westerkwartier natuurinclusief wil de boeren ondersteunen met onafhankelijke kennis. Over de bodem, over mest, over het bouwen van duurzame stallen, over teelt en over de natuur, de biodiversiteit en de economische gevolgen. Hoe maak je de transitie naar een duurzamere toekomstgerichte landbouw?

We zoeken in samenwerking naar experimenteerruimte voor onze zoektocht naar een Natuurinclusief Westerkwartier.

Schop in Grond Westerkwartier Natuurinclusief

Stand van zaken

In spoor 1 werken we aan een deskstudie over de stand van de bodem in het Westerkwartier. Zo kunnen we de huidige chemische en biologische samenstelling van de bodem op de bedrijven in het Westerkwartier als uitgangspunt nemen voor verbeteringen in de toekomst. Daarnaast organiseren we een kennistraject om de boeren inzicht te geven in hun eigen bodem.

In spoor 2 denken we actief mee met twee boerenfamilies. Eén op klei en één op zandgrond. Ze willen hun stalsysteem aanpassen zodat ze, aan de bron, aan mestscheiding kunnen doen. Met de gescheiden mest kan de bodem beter worden gevoed en verbeterd worden. De moeilijkheden die we tegenkomen vragen om samenwerkingen, zodat we tot oplossingen en inzicht komen, en om experimenteerruimte. Van experimenteren kunnen we leren.

Hand vol wormen Westerkwartier Natuurinclusief

Meer informatie over spoor 1: Kennistraject bodem

Maarten Groeneveld, Gebiedscoöperatie Westerkwartier

  • 0594-726002
  • m.groeneveld@gcwk.nl

Maarten Groeneveld Gebiedscooperatie Westerkwartier

Meer informatie over spoor 2: Transitie van het bedrijfssysteem melkveehouderij

Gert-Jan Stoeten, Collectief Groningen-West

  • 0594-721013
  • gjstoeten@collectiefgroningenwest.nl

Gert-Jan Stoeten
Backcasting

Backcasting en de toekomst van het boerenbedrijf

We praten met Jelle Zijlstra, Melkveehouderij-econoom verbonden aan Wageningen University & Research en procesbegeleider van het project Backcasting. Daarbij redeneerden vijf boeren terug… van de gewenste bedrijfssituatie in de toekomst naar nu. Wat moeten ze nu doen om dat straks te bereiken.

Bericht bekijken
Boererij Duivenvoorden

Ruben Duivenvoorden over Backcasting

Ruben Duivenvoorden is boer aan de Oldijk in Ezinge en nam deel aan het project Backcasting en kijkt terug op een interessant project: “In het begin vroeg ik mij af waar het allemaal toe moest leiden. Uiteindelijk kwamen er aardige beelden uit. Waar kunnen we naartoe met de bedrijven…”

Bericht bekijken